Mi a panasznap?

TÁJÉKOZTATÓ

 
A bíróság nyilvános ügyfélfogadási napja, más néven panasznap alapvetően annak a feladatnak az ellátására szolgál, hogy az olyan személy, akinek nincs jogi képviselője (ügyvédje), bármely bíróságon jegyzőkönyvbe mondhassa keresetét vagy egyéb kérelmét. Folyamatban lévő perben csupán a perbíróság, illetőleg a fél lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes bíróság előtt van erre mód. Az első fokon törvényszéki hatáskörbe tartozó perekben jellemzően kötelező a jogi képviselet.
 

A bírósági eljárások megindításához a másik fél idézési címét meg kell adni, ha nem ismert, azt a lakcímnyilvántartásból be kell szerezni.
 

A panasznapi ügyintézés azonban nem jelent jogi tanácsadást, pertaktikai tippeket, jogi állásfoglalást vagy jogszabály értelmezést a bíróság részéről. A panasznapi ügyintézőnek előzetes véleményt vagy tanácsot nem áll módjában adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban a bíróságnak. Az ügyintéző nem ajánlhat ügyvédet.
 

A panasznapon megjelenésről nem áll módjában a bíróságnak igazolást kiadni.
 

A panasznapon feljelentést tenni könnyű testi sértés, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, magántitok és levéltitok megsértése bűncselekmények miatt lehet, egyéb feljelentéssel a rendőrséghez, ügyészséghez kell fordulni.
 

Polgári ügyben a keresetlevél írásba foglalásán kívül előterjeszthető a végrehajtási eljárás kezdeményezése iránti kérelem, folyamatban lévő ügyben kérelem, nyilatkozat.
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fizetési meghagyásos eljárás közjegyzők hatáskörébe tartozik. Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló, 1.000.000,- forintot meg nem haladó lejárt követelés, feltéve, ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel bármelyik közjegyzőhöz lehet fordulni.
 

A törvényszék illetékességi területén működő Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon panasznap nincs, ezért munkaügyi jogvitával kapcsolatban a járásbíróságokon tartott panasznapon lehet megjelenni.
 

Közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti keresetlevelet az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnél kell benyújtani.
 

Birtokvédelmi ügyben a település szerinti jegyző is jogosult eljárásra, először ott kell érdeklődni.
 

A nem bírósági hatáskörbe tartozó ügyben beadvány a panasznapon nem készíthető, az ügyfél részére az eljárásra hatáskörrel rendelkező szervről adható tájékoztatás.
 

Aki jogi segítségnyújtásra szorul, több lehetőség rendelkezésére áll, így fordulhat  

- ügyvédhez, illetve

- a jogi segítségnyújtó szolgálathoz (pártfogó ügyvéd iránti kérelem előterjesztése és ügyintézése)

Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztály
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Telefon: 74/529-280

A szolgálatnak Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon is van ügyfélfogadása.
 

A bírósági eljáráshoz szükséges kitöltött nyomtatványok, egyéb beadványok a gyorsabb ügyintézés érdekében az ügyintéző bíróság kezelőirodájában is leadhatóak ügyfélfogadási időben.
 

A panasznappal kapcsolatos ügyeket és beadványokat ne nyújtsák be e-mailben, az nem minősül elektronikus ügykezelésnek.
 

Tájékoztatja a bíróság az ügyfeleket, hogy egyes bírósági eljárásokban vitás kérdéseik megegyezésen alapuló rendezése érdekében ingyenesen közvetítői eljárást vehetnek igénybe, amely eljárásról is kaphatnak további tájékoztatást a panasznapon.
 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a nyilvános ügyfélfogadási napra (panasznap) már felkészülten, határozott kérelemmel érkezzenek és hozzák magukkal az alábbi tájékoztatás szerinti iratokat, továbbá minden esetben szükséges személyazonosító okmány bemutatása.
 

Ha folyamatban lévő ügyben kívánnak bejelentést tenni vagy a kérelem korábban folyt bírósági eljáráshoz kapcsolódik, az ügyszám megjelölése szükséges, illetve a rendelkezésre álló iratok.
 

 
Házasság felbontása iránti per:

 • Eredeti házassági anyakönyvi kivonat.
 • Kiskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat másolata.
 • Ha a per vagyonmegosztásra is irányul, vagyonmérleg tételesen az ingókról és ingatlanokról, a vagyontárgy pontos beazonosítható megnevezésével és az életközösség megszakadáskori és jelenlegi értéke megjelölésével és a birtokállapot feltüntetésével.
 • Ingatlan vagyonmegosztása esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap.
 • Közös tartozással kapcsolatos igény esetén a tartozásra vonatkozó okirat.
 • 30.000,- forint illetékbélyeg.

 
Szülői felügyeleti jog szabályozása, gyermektartásdíj (megállapítás, felemelés, leszállítás, megszüntetés) iránti per:

 • Gyermek születési anyakönyvi kivonat másolata.
 • Ha korábban született már bírósági határozat, arról szóló irat vagy az ügyszám.
 • A feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, az eljárási illetéket megelőlegezni nem kell.

 
Apaság megállapítása iránti per:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt (gyámhatóság hozzájáruló határozata).
 • A feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, az eljárási illetéket megelőlegezni nem kell.

 
Apaság vélelmének megdöntése iránti per:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Az anya a gyámhatóság jóváhagyásával, kiskorú gyermekével együttesen indíthat pert (gyámhatóság hozzájáruló határozata).
 • A feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, az eljárási illetéket megelőlegezni nem kell.

 
Gondnokság alá helyezés iránti per:

 • Ha a gondnokság alá helyezendő személy nyugdíjjal, ingatlan vagyonnal rendelkezik, ezt igazoló iratok, orvosi iratok a gondnokság alá helyezendő egészségi állapotáról.
 • Keresetindításra jogosultság igazolása (perindításra jogosultak: a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője, gyámhatóság, ügyész), pl. házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító okirat másolata.
 • A feleket jövedelem és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül teljes költségmentesség illeti meg.

 
Tulajdoni perek (közös tulajdon megszüntetése, elbirtoklás, egyéb tulajdoni per):

 • Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.
 • A pertárgy értékének 6 %-a, de minimum 15.000,- forint illeték előlegezése illetékbélyegben.

 
Kötelmi perek (pl. szerződés teljesítése, szerződés módosítása, szerződés megszűnése és ekörben elszámolás, szerződés hatálytalanságának megállapítása, szerződésszegés megállapítása jogkövetkezmények levonásával, előleg vagy foglaló visszafizetése, bánatpénz megfizetése, kötbér megfizetése, kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás, ajándék visszakövetelése):

 • A jogvita alapját képező szerződés.
 • A pertárgy értékének 6 %-a, de minimum 15.000,- forint illeték előlegezése illetékbélyegben.

 
Szerződésen kívüli károkozás miatti kártérítési per:

 • Bármely dokumentum, amely a károkozás, a kár bekövetkeztét bizonyítja pl. fényképfelvétel, orvosi dokumentáció, értékpapír, nyilatkozat.
 • A pertárgy értékének 6 %-a, de minimum 15.000,- forint illeték előlegezése illetékbélyegben.

 
Illetékbélyeg megvásárlására a postahivatalban van lehetőség.
 

A felet a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az eljárási illeték előlegezése nem terheli. Amennyiben valamely személyes költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet terjeszt elő, a mellékletben található, letölthető nyomtatvány kitöltve és a szükséges igazolásokkal ellátva csatolandó a panasznapon írásba foglalt kérelemhez. A nyomtatvány félfogadási időben a bíróság polgári lajstromirodájában is beszerezhető.  (Adóigazolás I. oldalát a lakóhely szerinti önkormányzat tölti ki, az Adóigazolás II. oldala az egyéni vállalkozókra vonatkozik, az adóhatóság tölti ki.)
 

Tájékoztatja a bíróság az ügyfeleket, hogy ha a fent megjelölt iratok a panasznapon hiánytalanul nem állnak rendelkezésre, az a kérelem (keresetlevél) írásba foglalásának akadályát képezheti.
 

A törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon a panasznap az alábbi időpontokban kerül megtartásra:

Szekszárdi Járásbíróság szerda 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 óráig,
Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
szerda 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 óráig,
Bonyhádi Járásbíróság szerda 8.00-12.00, illetve 13.00-15.00 óráig,
Dombóvári Járásbíróság péntek 8.00-12.00, illetve 13.00-15.00 óráig,
Paksi Járásbíróság kedd 8.00-12.00, illetve 13.00-15.00 óráig,
Tamási Járásbíróság csütörtök 8.00-12.00, illetve 13.00-16.00 óráig.

 
Tájékoztatja a bíróság az ügyfeleket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a bírósági panasznapra mind telefonon, mind elektronikus úton előzetesen időpont foglalható
A kérelmet legkésőbb a panasznapot megelőző napon 13:00 óráig lehet előterjeszteni a bíróság panasznapi ügyfélfogadási idejét figyelembe véve egész óra, illetve óra 30 perc megjelöléssel (pl. 10:00, 10:30, 11:00, stb.).
A Szekszárdi Járás Bíróságon és a Szekszárdi Munkaügyi Bíróságon a panasznapi ügyfélfogadás teljes idejére igényelhető időpont foglalás. 
A Bonyhádi Járásbíróságon, a Dombóvári Járásbíróságon, a Paksi Járásbíróságon, valamint a Tamási Járásbíróságon a panasznapi ügyfélfogadás napján 08:00-tól 12:00-ig terjedő időszakra kérhető időpont foglalás.

Szekszárdi Járásbíróság: 74/419-511 panasznap@szekszard.birosag.hu
Szekszárdi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság:
74/419-511 panasznap@szekszard.birosag.hu
Bonyhádi Járásbíróság: 74/451-633 panasznap@bonyhad.birosag.hu
Dombóvári Járásbíróság: 74/465-111 panasznap@dombovar.birosag.hu
Paksi Járásbíróság: 75/310-801 panasznap@paks.birosag.hu
Tamási Járásbíróság: 74/471-318 panasznap@tamasi.birosag.hu

 
Megjegyzés:

Az elektronikus időpontfoglalást a bíróság lehetőség szerint egy munkanapon belül a küldő e-mail címére visszaigazolja.

Időpont megjelölése esetén is felmerülhet, hogy az ügyfelet a bíróság más időpontban tudja fogadni, illetve eltérő időigényességű ügytípusok okán előzetes időpontfoglalás mellett is előfordulhat várakozási idő, időpontra bejelentkezett ügyfelek azonban elsőbbséget élveznek.