Előadók és témakörök jegyzéke

Ssz.

Név, beosztás

Témamegjelölés

1.

dr. Andódi László
csoportvezető bíró

 1. Dönteni másról. „A kocka el van vetve?” Bírói hivatás. Mi az igazság az igazságról? A bírói döntés folyamata.
 2. Happy 18.th Birthday – Boldog 18. születésnapot Egy történet margójára. Mit jelent a jog szempontjából felnőtté válni? Néhány alapvető kérdés a jogaink körül 18 előtt és után.
 3. „Chatelni nehéz” On-line akció off-line következmények. Ember – adat – információ. 
 4. With or without You, közös dolgok, közös döntések. A medáció, mint a konfliktusmegoldás eszköze.
 5. HELP DESK. Menni fog! Hogyan kell helyesen olvasni egy határozatot. Hogyan kell elkészíteni beadványt, kérelmet benyújtani bírósági (hatósági) eljárásban?  Az írásba foglalás jelentősége. Hogy készítsünk okiratot? 
2.

dr. Apari Szabolcs János
paksi járásbírósági bíró

 1. Az Európai Unió joga a magyar jogrendszerben
 2. A polgári peres eljárás vázlata
 3. A szerződések alapvető kérdései (alanyai, tárgya, tartalma, leggyakoribb szerződéstípusok)
 4. A bírósági végrehajtás
 5. A magyar választási rendszer (országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások)
3. dr. Barkóczi Balázs szekszárdi járásbírósági bíró
 1. Szabad Európa - (Rádió) riport az Európai Unióról Az előadás döntően az Európai Unió által a személyek   szabad mozgása, szabad munkavállalás, külföldi tanulmányi lehetőségek témakörével foglalkozik, megismertetve az érdeklődőkkel az EU lényegét jelentő alapszabadságok főbb ismérveit, a hallgatóság életkori sajátosságainak figyelembe vételével.
 2. Édentől Keletre - Magyarország az Európai Unióban - Az előadás arra kíván rávilágítani, hogy az Európai Unió egyes jogi normái milyen hatással voltak, vannak polgári jogi területen a hazai jog belső szabályrendszerére és ezáltal közvetlenül az egyénre, kiemelten a középiskolás korosztályra pl. a fogyasztóvédelem területén.
4.

dr. Bertaldó András
szekszárdi járásbírósági bíró

A középiskolások jogi felelőssége tetteikért I.:

 1. a szórakozóhelyek veszélyei:
 2. a verekedések jogi megítélése – a jogos védelem esetei és határai –, önbíráskodás

A középiskolások jogi felelőssége tetteikért II.

 1. a kábítószer-fogyasztás jogi megítélése,
 2. az ittas állapot büntetőjogi vonatkozásai;
 3. Nemcsak bűnözők követnek el bűncselekményeket: közlekedési bűncselekmények.

A középiskolások jogi felelőssége tetteikért III.

 1. Vélemény-nyilvánítás a facebook-on és egyébként – becsületsértés, rágalmazás, a tanárok személyiségi jogai
 2. az ismerkedés határai – zaklatás;

Fogyasztóvédelem határok nélkül

 1. Igényérvényesítés az Európai Unióban

9 év 9 hónap Ágnes asszonynak?

 1. Bűnügyek a kötelező olvasmányokban, magyar és világirodalmi művekben

A whiskys rablótól a taxisgyilkos lányokon át Lady Dianaig

 1. Bűnügyek a közéletből és a történelemből

Ő még csak most 14 – Felsős élet-képek

Könnyűzene - komoly bűncselekmény (18 éven felüli korosztály részére!)

 

dr. Bertaldó András
szekszárdi járásbírósági bíró, a választott témák előadását német nyelven is vállalja

Rechtliche Verantwortung der Jugendlichen I.

 1. Gefahr der Diskotheken
 2. Schlägereien aus juristischen Aspekten – Fälle und Grenzen der Notwehr und der Selbstjustiz

Rechtliche Verantwortung der Jugendlichen II.

 1. Rauschmittelkonsum als Tatbestand
 2. Alkoholeinfluss: mildernder Umstand oder Strafschärfungsgrund?
 3. Straftaten werden nicht nur von Kriminellen begangen: Verkehrsdelikte

Rechtliche Verantwortung der Jugendlichen III.

 1. Meinungsfreiheit auf Facebook und im Allgemeinen – Beleidigung, Verleumdung, Persönlichkeitsrechte der Lehrer
 2. Grenzen der Liebe und der Bekanntschaft - Stalking

Verbraucherschutz ohne Grenzen

 1. Geltung der Ansprüche in der EU

9 Jahre und 9 Monate Haft für „Ágnes asszony”?

 1. Straftaten in den Pflichtlektüren aus der ungarischen und Weltliteratur,

Vom „whiskys rabló” durch die Taxifahrermörderinnen bis hin zu Lady Diana

 1. Straffälle aus der Öffentlichkeit und der Geschichte.

Erst 14 – Bilder, Menschen, Leben

Sündenlieder!

5.

dr. Bonnyai Réka
szekszárdi járásbírósági bíró

 1. A munkaviszony megszűnése, megszüntetése
6.

dr.Csábráki Hajnalka
Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium kollégiumvezetője

Hogyan kössünk szerződést?

 1. A szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte
 2. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel
 3. Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
 4. Ha a hiba oka az Ön készülékében van…
  A szerződések hibás teljesítése és jogkövetkezményei

  1. A hibás teljesítés
  2. A hibás teljesítés jogkövetkezményei
   • A kellékszavatossági jogok (kijavítás, kicserélés, az ellenszolgáltatás arányos leszállítása, a hiba kötelezett költségére történő kijavítása, vagy mással való kijavíttatása, elállás a szerződéstől)
   • A szavatossági igényérvényesítési határidők
   • Jótállás
   • Termékszavatosság
7.

Deutschné dr. Kupusz Ildikó
szekszárdi közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök

 1. A bírósági szervezetről, igazgatásról, a bírósági eljárásokról általánosságban,
 2. A munkaszerződés keletkezése, módosítása
8.

dr. Erdős Tibor
tamási járásbírósági bíró

Általános jogi ismeretek:

 1. a jog, mint szabályrendszer,
 2. a jogszabályok fajtái, hierarchiája, jogforrások,
 3. jogágak, szabályozási terület,
 4. jogalkalmazás kérdése, jogalkalmazói szervek és feladatai,

Bírósági jogalkalmazás:

 1. a bíróságok feladatai,
 2. az egyes ügyszakok feladatai részletesebben,
 3. eljárási fajták, az egyes eljárások jellemzői,
 4. Jogi kultúra
 • beadványok készítése,
 • bíróság előtti igényérvényesítés.

Polgári jogi ügyletek:

 1. a főbb polgári jogi ügyletekről általában (adásvétel, kölcsön, kezesi szerződés, jelzálogjog stb.)
9.

dr. Fekete Zsuzsanna Mária
szekszárdi járásbírósági bíró

A polgári perrendtartás és a gyermek kapcsolata I., ezen belül részletesen:

 1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. alapelvei, alapvető jogok és kötelezettségek rövid ismertetése,
 2. a polgári perrendtartás és a gyermek kapcsolata, ezen belül
 3. a Pp. IV. fejezet perképesség, a kiskorú gyermek, mint érdekelt,
 4. meghatalmazottkénti eljárás,
 5. helyettes átvevő személye a hivatalos iratok kézbesítésekor,
 6. A polgári perrendtartás és a gyermek kapcsolata II., ezen belül részletesen:
  • röviden a peres eljárás sarokpontjainak ismertetése,
  • a tanúkénti kihallgatás esetei,
  • azon perek részletes ismertetése, ahol a gyermek érintett lehet (házassági perek, apaság és származás megállapítása iránti egyéb perek, szülői felügyelet megszüntetése iránti perek)
10.

dr. Fisi Lia Katalin
szekszárdi járásbírósági titkár

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény ismertetése az alábbi tematika szerint:

 1. a szabálysértési eljárás általános szabályai (elhatárolása a büntetőeljárástól),
 2. a szabálysértési büntetési, intézkedési nemek,
 3. a helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárás szabályai,
 4. az elzárással is sújtható szabálysértések,
 5. a fiatalkorúakra vonatkozó egyes speciális rendelkezések
11. dr. Galla Éva Piroska
szekszárdi járásbírósági bíró
 1. Személyek szabad mozgása az Európai Unióban
 2. Munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban, a munkavégzésre vonatkozó jogok
 3. A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése a tagállamokban
 4. Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme
  dr. Galla Éva Piroska szekszárdi járásbírósági bíró, a választott témák előadását angol nyelven is vállalja
 1. Free movement of persons in the European Union
 2. Free movement of workers, rights of the workers
 3. Recognition of professional qualifications in the EU
 4. EU citizenship, what rights do you have as an EU citizen?
12.

Heiterné dr. Schmidt Györgyi
tamási járásbírósági elnök

 1. Cselekvőképesség, nagykorúság, az életkor és a jogi felelősség összefüggései.
 2. A szerződések létrejötte, teljesítése, a hibás teljesítésért való felelősség, szerződésszegés és következményei.
 3. Károkozás, kártérítési felelősség.
 4. Nyilatkozatok, okiratok fajtái, formái és következményeik.
 5. A peres eljárás megelőzhető: mediáció, közvetítés, peren kívüli megegyezés lehetőségei.
13. dr. Hideg Milán István szekszárdi járásbírósági titkár
 1. "Hogyan gondolkodik a bíró" interaktív előadás Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró című meséje alapján
14.

dr. Kovács Ildikó
szekszárdi járásbírósági bíró

 1. A bírósági szervezetről,
 2. A peres és peren kívüli, polgári és büntetőeljárások különbsége,
 3. A bírósági eljárások, ezen belül főképpen a büntetőeljárás menete, érintve a rendőrség, az ügyészség és a bíróság szerepét,
 4. A bírósági tárgyalások menete, az abban részt vevő személyek perbeli pozíciójának bemutatása, a tárgyalás rendje és az eljárás lehetséges eredménye,
 5. A fiatalkorúak büntethetősége és a fiatalkorúak elleni büntetőeljárások speciális szabályai, mindezt néhány jogeseten keresztül példákkal bemutatva,
15. dr. Nagy Ágnes
szekszárdi
járásbírósági bíró
 1. A közvetítői eljárás (mediáció).
16.

Postáné dr. Vöő Krisztina
szekszárdi járásbírósági bíró

 1. Alapvető jogi ismeretek, jogágak, klasszikus jogi pályák.
 2. A bírói hivatás szépsége
 3. A bírósági szervezet
 4. A polgári jogviták (beadványok, az eljárás résztvevői, a tárgyalás menete, perbeli jogok és kötelezettségek, tanúvallomás tétele, jogorvoslati lehetőségek)
 5. Peren kívüli eljárások
 6. Alternatív megoldások (mediáció, peren kívüli megállapodás)
17.

dr. Simon Károly László
szekszárdi járásbírósági bíró

 

 1. Szabad Európa - (Rádió) riport az Európai Unióról
  Az előadás döntően az Európai Unió által a személyek szabad mozgása, szabad munkavállalás, külföldi tanulmányi lehetőségek témakörével foglalkozik, megismertetve az érdeklődőkkel az EU lényegét jelentő alapszabadságok főbb ismérveit, a hallgatóság életkori sajátosságainak figyelembe vételével.

 2. Édentől Keletre - Magyarország az Európai Unióban
  Az előadás arra kíván rávilágítani, hogy az Európai Unió egyes jogi normái milyen hatással voltak, vannak polgári jogi területen a hazai jog belső szabályrendszerére és ezáltal közvetlenül az egyénre, kiemelten a középiskolás korosztályra pl. a fogyasztóvédelem területén.

18. dr. Szelecki Rita Lívia
dombóvári járásbírósági bíró
 1. Büntetőjog
19. dr. Török Dániel Viktor
 1. A hatalommegosztás elvének megjelenése, fejlődése, a mai magyar jogrendszer jellemzői.
 2. A bíróságok szervezete, Alkotmánybíróság helye az államszervezetben, bíróságokkal való kapcsolata