Mi az ügyfélsegítő?

Mi az ügyfélsegítő?

T Á J É K O Z T A T Ó

a Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok nyilvános félfogadásáról

A bíróság nyilvános ügyfélfogadási napja, más néven ügyfélsegítő alapvetően annak a feladatnak az ellátására szolgál, hogy az olyan személy részére, akinek nincs jogi képviselője (ügyvédje), a bíróságon keresetét, kérelmét, nyilatkozatát írásba foglalják.

Az ügyfélsegítői ügyintézés nem jelent jogi tanácsadást, pertaktikai tippeket, jogi állásfoglalást vagy jogszabály értelmezést a bíróság részéről. Az ügyfélsegítői ügyintézőnek előzetes véleményt nem áll módjában adni a perekkel vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban és nem ajánlhat ügyvédet.

Az ügyfélsegítőn való megjelenésről a bíróságon nem lehet igazolást kiadni.

Az első fokon törvényszéki hatáskörbe tartozó perekben kötelező a jogi képviselet. Kötelező jogi képviselet esetén a jogi képviselő nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és jognyilatkozata hatálytalan. A törvényszék előtti perekben jogi képviselőként eljárhat ügyvéd, ügyvédi iroda, illetve jogtanácsos azokban a perekben, amelyekben jogszabály a képviseletre feljogosítja.

A járásbíróság előtti perekben a fél választása szerint járhat el jogi képviselővel, jogi képviselő nélkül eljáró fél a jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon (formanyomtatványon) is előterjesztheti

a) a keresetlevelet,

b) a viszontkereset-levelet, valamint a beszámítást tartalmazó iratot, és

c) az írásbeli ellenkérelmet.

A felperes a keresetet a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes bíróságon, a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. Ha a keresetet nem a perre illetékes bíróság rögzítette, azt - a kereset előadása időpontjának feltüntetésével - az illetékes bírósághoz haladéktalanul megküldi. A keresetlevél beadása időpontjának a kereset szóbeli előadásának időpontját kell tekinteni.

Ha a felperes a keresetét nem a fenti járásbíróságok valamelyikén adja elő, a bíróság a kereset rögzítését alakszerű határozat hozatala nélkül megtagadja és a felperest tájékoztatja vagy a keresetlevél írásbeli előterjesztéséhez szükséges formanyomtatványt bocsát a felperes rendelkezésére.

A fél a viszontkeresetet, a beszámítást és az ellenkérelmet tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon előadhatja szóban is, melyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az arra rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A fél a folyamatban lévő perben az előbbiekben meghatározottakon kívül eső egyéb kérelmeit, nyilatkozatait is előterjesztheti szóban a perben eljáró bíróságon, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni, továbbá kezdeményezhető bírósági végrehajtási eljárás is.

A fél a kereset-változtatás, viszontkereset-változtatás, beszámítás-változtatás, illetve a keresettel, viszontkeresettel, beszámítással szembeni ellenkérelem-változtatás iránti kérelmet a tárgyaláson szóban is előadhatja.

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyzők hatáskörébe tartozik. Csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló, 3.000.000 forintot meg nem haladó lejárt követelés, feltéve, hogy a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel bármelyik közjegyzőhöz lehet fordulni.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok – így a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is – 2020. április 1-jével megszűntek. A munkaügyi perekben (jellemzően a munkáltató és a munkavállaló vagy közalkalmazott között a munkaviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos perek) 2020. április 1. napjától a törvényszékek, mint munkaügyi bíróságok járnak el. A munkaügyi ügyekben a fellebbviteli fórumok 2020. április 1-jével az ítélőtáblák lettek.

Munkaügyi perben a törvényszék és az ítélőtábla előtti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. Saját tagjainak munkaügyi perében meghatalmazottként eljárhat a munkavállalói érdek-képviseleti szervezet is (szakszervezet, üzemi, illetve közalkalmazotti tanács).

Ha a fél jogi képviselő (ügyvéd, kamarai jogtanácsos) nélkül indítja meg a munkaügyi pert, mind a természetes személy, mind a nem természetes személy felperesnek a keresetlevelet a jogszabályban [17/2020. (XII.23.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon szerkeszthető formában is elérhető.

A munkavállaló felperes a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi perben eljáró bíróság előtt is megindíthatja.

A munkavállaló felperes a pert az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett megindíthatja azon munkaügyi perben eljáró bíróság előtt is, amelynek illetékességi területén huzamos ideig munkát végez vagy végzett.

A munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg.

A közigazgatási perekben 2020. április 1. napjától nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, melyek regionális illetékességgel rendelkeznek. Ezekhez a bíróságokhoz tartozik a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálása is.

Tolna vármegye területét érintően a Pécsi Törvényszék jár el.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így például a vízum és hontalansági ügyek.

A Fővárosi Ítélőtábla a közigazgatási perekben a törvényszék által hozott fellebbezhető végzések és az ítéletek tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el 2022. március 1-től.

A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

A keresetlevél közigazgatási szervnél történő benyújtásáról a támadott határozatból is tájékoztatást kaphat. Amennyiben az Ön ügyében a közigazgatási eljárásban első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy vármegyei (fővárosi) kormányhivatal járt el, úgy a keresetlevél elektronikus előterjesztésére az IKR rendszer használatával van lehetőség. Tolna vármegye területét érintően a Pécsi Törvényszék jár el.

A közigazgatási per megindításához a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban [17/2020. (XII.23.) IM rendelet] meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti, amely a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok oldalon szerkeszthető formában is elérhető.

Birtokvédelmi ügyben a település szerinti jegyző is jogosult eljárásra, először ott kell érdeklődni. A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben a keresetlevelet nem a bíróságon, hanem a határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

Az ügyfélsegítőn feljelentést tenni könnyű testi sértés, rágalmazás, becsületsértés, kegyeltsértés, magántitok és levéltitok megsértése bűncselekmények miatt lehet, egyéb feljelentéssel a rendőrséghez, ügyészséghez kell fordulni.

A bírósági eljárások megindításához az eljárásban résztvevő többi fél idézési címét meg kell adni, ha nem ismert, azt a lakcím nyilvántartásból be kell szerezni.

A nem bírósági hatáskörbe tartozó ügyben beadvány az ügyfélsegítőn nem készíthető, az ügyfél részére az eljárásra hatáskörrel rendelkező szervről adható tájékoztatás.

A nem jogi képviselővel eljáró fél előterjesztheti a bírósághoz beadványát, nyilatkozatát postai úton, a bíróságokon elhelyezett gyűjtőládába elhelyezéssel, az ügyintéző bíróság kezelő irodájában ügyfélfogadási időben való leadással vagy benyújthatja elektronikus úton is.

Figyelem, a beadványok e-mailben való elküldése nem minősül elektronikus ügykezelésnek!

Elektronikus kapcsolattartásra az ügyfélkapun keresztül van lehetőség, amelyhez regisztráció és további tájékoztatás a következő linken érhető el:

https://ugyfelkapu.gov.hu

A https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai link alatt találhatók az elektronikus úton előterjeszthető iratok.

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni, ez esetben az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesíti részére. A jogi képviselő nélkül eljáró fél azonban utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra történő áttérés engedélyezését, ha valószínűsíti, hogy a körülményekben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.

A fentiek alapján kérjük az ügyfeleket, hogy a nyilvános ügyfélfogadási napra (ügyfélsegítőre) felkészülten, határozott kérelemmel érkezzenek és hozzák magukkal a tájékoztatás szerinti iratokat, továbbá minden esetben szükséges személyi azonosító okmány bemutatása.

Aki jogi segítségnyújtásra szorul, fordulhat a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz (pártfogó ügyvéd iránti kérelem előterjesztése és ügyintézése), amely Tolna megyében az alábbi címen érhető el:

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Telefon: 74/529-280

A szolgálatnak Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Bonyhádon is van ügyfélfogadása.

Tájékoztatja a bíróság az ügyfeleket, hogy egyes bírósági eljárásokban vitás kérdéseik megegyezésen alapuló rendezése érdekében ingyenesen közvetítői eljárást vehetnek igénybe, amely eljárásról is kaphatnak további tájékoztatást az ügyfélsegítőn. Ha közvetítői eljárásban a felek között megállapodás jön létre, annak egyezségként történő jóváhagyása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon egyezségi kísérletre idézést lehet kérni. Ha az egyezségi kísérletre idézést a megállapodást megkötő felek közösen kérik, az eljárás bármely hatáskörrel rendelkező bíróságon lefolytatható. Az eljárásban a jogi képviselet nem kötelező.

A leggyakrabban előforduló perek megindításához szükséges iratok az alábbiak:

Házasság felbontása iránti perben

- házassági anyakönyvi kivonat,

- kiskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat másolata.

A házastársak vagyoni viszonyaival összefüggő kereset – a házastársi tartás és a házastársi közös lakás használatának rendezése iránti kereset kivételével – a házassági perrel nem kapcsolható össze.

A házasság felbontása iránti perben erre irányuló kérelem hiányában is határoznia kell a bíróságnak a közös kiskorú gyermek szülői felügyelete gyakorlásának rendezéséről, a kapcsolattartásról, valamint a kiskorú gyermek tartása felől.

Szülői felügyeleti jog szabályozása, gyermektartásdíj (megállapítás, felemelés, leszállítás, megszüntetés) iránti perben

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

- ha korábban született bírósági határozat a szülői felügyelet tárgyában, az arról szóló irat vagy ügyszám.

Apaság megállapítása iránti perben

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

- kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként részt vehet, ez esetben szükséges a gyámhatóság hozzájáruló határozata.

Apaság vélelmének megdöntése iránti perben

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,

- az anya a gyámhatóság jóváhagyásával kiskorú gyermekével együttesen indíthat pert, ez esetben szükséges a gyámhatóság hozzájáruló határozata.

Gondnoksági perben (gondnokság alá helyezés, gondnokság alá helyezés módosítása, gondnokság alá helyezés megszüntetése, gondnokság alá helyezés felülvizsgálata és az előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata iránti per)

- a gondnokság alá helyezendő személy rendszeres jövedelmét, ingatlan vagyonát igazoló iratok,

- a gondnokság alá helyezendő egészségi állapotáról rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció,

- keresetindításra jogosultság igazolása (perindításra jogosult a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, kiskorú törvényes képviselője, gyámhatóság, ügyész) az igazoló okirat lehet pl.: házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító okirat.

Kötelmi perekben (szerződés teljesítése, szerződés módosítása, szerződés megszűnése és e körben elszámolás, szerződés (részleges) érvénytelenségének, hatálytalanságának megállapítása, szerződésszegés megállapítása jogkövetkezmények levonásával, előleg vagy foglaló visszafizetése, bánatpénz megfizetése, kötbér megfizetése, kártérítés, jogalap nélküli gazdagodás, ajándék visszakövetelése)

- a jogvita alapját képező szerződés, okiratok.

Szerződésen kívüli károkozás miatti kártérítés iránti perben

- bármely dokumentum, amely a károkozást, a kár bekövetkeztét bizonyítja (pl.: fényképfelvétel, egészségügyi dokumentáció, értékpapír, nyilatkozat).

Illetékbélyeg megvásárlására a bíróságon nincs lehetőség, illetékbélyeg a postahivatalban szerezhető be. A bírósági eljárás illetéke a Szekszárdi Törvényszék 10032000-01012499-00000000 számú számlájára befizetéssel, vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámoló Rendszeren (EFER) keresztül (bankkártyás teljesítéssel), továbbá a NAV útján is teljesíthető.

A felet a külön jogszabályban [2018. január 1. napjától a 2017. évi CXXVIII. törvény] meghatározott feltételek fennállása esetén az eljárási illeték, vagy a perben felmerülő egyes költségek előlegezése, vagy viselése nem terheli, mert egyes perekben a jogszabály tárgyi költségkedvezményt biztosít és előterjeszthető személyes költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem, amelyhez a mellékletben található letölthető és félfogadási időben a bíróság polgári irodájában is beszerezhető nyomtatvány kitöltve és a szükséges igazolásokkal ellátva csatolandó az ügyfélsegítőn vagy a személyesen előterjesztett kérelemhez.

A munkaügyi perben félként résztvevő munkavállaló (a továbbiakban: munkavállaló) munkavállalói költségkedvezményre abban az esetben jogosult, ha a per által érintett munkaviszonyból származó bruttó havi átlagkeresete

a) a keresetlevél benyújtásakor,

b) ha a munkaviszony korábban megszűnt, annak megszűnésekor, vagy

c) ha a munkaügyi per a munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában indult, a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésének időpontjában

nem haladja meg - a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - az a)-c) pontok szerinti időpontot megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét. [73/2009. (XII. 22.) IRM rendelet].

Ha folyamatban lévő ügyben kívánnak bejelentést tenni vagy a kérelem korábban folyt bírósági eljáráshoz kapcsolódik, az ügyszám megjelölése szükséges, illetve a rendelkezésre álló iratok.

Ha a megjelölt iratok, adatok az ügyfélsegítőn hiánytalanul nem állnak rendelkezésre, az a beadvány írásba foglalásának akadályát képezheti.

A bíróságok ítélkezési szünetet tartanak minden év július 15. és augusztus 20. napja, valamint december 24. és január 1. napja közötti időszakban, ezekben az időszakokban a Szekszárdi Járásbíróságon kívüli bíróságokon ügyfélsegítő nem működik.

A törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon az ügyfélsegítő az alábbi időpontokban kerül megtartásra:

Szekszárdi Járásbíróság

szerda 8:00-12:00, illetve 13:00-16:00 óráig,

Bonyhádi Járásbíróság

szerda 8:00-12:00, illetve 13:00-15:00 óráig,

Dombóvári Járásbíróság

hétfő 8:00-12:00, illetve 13:00-15:00 óráig,

Paksi Járásbíróság

szerda 8:00-12:00, illetve 13:00-15:00 óráig,

Tamási Járásbíróság

csütörtök 8:00-12:00, illetve 13:00-15:00 óráig.

Tájékoztatja a bíróság az ügyfeleket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a bírósági ügyfélsegítőre mind telefonon, mind elektronikus úton előzetesen időpont foglalható. A kérelmet legkésőbb az ügyfélsegítőt megelőző napon 13:00 óráig lehet előterjeszteni a bíróság ügyfélsegítői ügyfélfogadási idejét figyelembe véve egész óra, illetve óra 30 perc megjelöléssel (pl. 10:00, 10:30, 11:00, stb.).

A Szekszárdi Járásbíróságon az ügyfélsegítői ügyfélfogadás teljes idejére igényelhető időpont foglalás.

A Bonyhádi Járásbíróságon, a Dombóvári Járásbíróságon, a Paksi Járásbíróságon, valamint a Tamási Járásbíróságon az ügyfélsegítői ügyfélfogadás napján 08:00 órától 12:00 óráig terjedő időszakra kérhető időpont foglalás.

Az időpont foglalás érdekében hívható telefonszámok és rendelkezésre álló e-mail címek a következők:

Szekszárdi Járásbíróság:

74/419-511

ugyfelsegito@szekszard.birosag.hu

Bonyhádi Járásbíróság:

74/451-633

ugyfelsegito@bonyhad.birosag.hu

Dombóvári Járásbíróság:

74/465-111

ugyfelsegito@dombovar.birosag.hu

Paksi Járásbíróság:

75/310-801

ugyfelsegito@paks.birosag.hu

Tamási Járásbíróság:

74/471-318

ugyfelsegito@tamasi.birosag.hu

Az elektronikus időpontfoglalást a bíróság lehetőség szerint egy munkanapon belül a küldő e-mail címére visszaigazolja. Időpont foglalás esetén is előfordulhat azonban, hogy az ügyforgalom miatt várakozni kell.

Szekszárd, 2022. november 10.