Sajtóközlemény civil szervezetek részére a beszámolók felülvizsgálatával kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében

A Szekszárdi Törvényszék értesülése szerint az utóbbi időben több esetben egy vagy több gazdasági társaság azzal keresett meg több, a megyében működő civil szervezetet, hogy a Szekszárdi Törvényszék megbízása alapján megbízási díj ellenében felülvizsgálják és kijavítják a civil szervezetek által közzétett éves beszámolókat a bírság elkerülése érdekében.

A Szekszárdi Törvényszék semmilyen gazdasági társaságot nem bízott meg a civil szervezetek beszámolóinak törvényességi szempontú ellenőrzésével, így a törvényszéki megbízásokra való hivatkozások valótlanok.

A Szekszárdi Törvényszék tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) 28. § - 30 §-ai alapján a civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (minden év december 31. napjával), illetve a megszűnés napjával mint mérleg fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek beszámolót készíteni. A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. A civil szervezet beszámolója tartalmazza: a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetést), kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a civil szervezetek kötelesek az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (következő év május 30. napjáig) letétbe helyezni és közzétenni, valamint minden év május 30. napjáig kötelező nyilvántartásba vétel és közzététel érdekében az Országos Bírósági Hivatalhoz is benyújtani. Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság a civil szervezetet a 10.000,- forinttól 900.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja.

A bíróságok a törvényességi felügyeleti eljárás során kizárólag azt ellenőrzik, hogy a civil szervezetek határidőben eleget tettek e a beszámoló leadási kötelezettségüknek, de a beszámoló tartalmának átvizsgálására és ellenőrzésére nem jogosultak, bírságot pedig csak a leadási kötelezettség elmulasztása esetén szabhatnak ki.

A Szekszárdi Törvényszék felhívja a civil szervezetek figyelmét, hogy a törvényszék nem adott megbízást senkinek sem a beszámolók tartalmának felülvizsgálatára, így az ezzel kapcsolatos – törvényszéki megbízásra hivatkozó - megkeresések jogsértő tartalmúak és visszaélésekre engednek következtetni.