SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Szekszárdi Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok 2021. évi ügyforgalmára is hatással volt a koronavírus. Az eljárási cselekmények időszerű teljesítését gátolta a bírák, az igazságügyi alkalmazottak, a felek és képviselőik, az eljárásban közreműködők koronavírus fertőzöttsége, illetve karanténkötelezettsége.
Az ügyforgalmi adatokat tekintve a polgári ügyszakban az ún. devizahiteles perek nehéz anyagi jogi megítélése és az uniós jogi összefüggések jelentettek kihívást az ügyek intézésekor. A munkaügyi ítélkezést a veszélyhelyzethez kapcsolódó munkáltatói intézkedések is befolyásolták, mint például a mozdonyvezetők pihenőnapi bérpótlékával kapcsolatos perek, illetve a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló munkáltatói intézkedések jogellenessége miatt előterjesztett keresetek. A büntető ügyforgalom jelentős mértékű emelkedésének oka az embercsempészés bűntette miatt indult ügyek számának megyénket érintő kimagasló növekedése volt. A szabálysértési ügyforgalmat a maszkviselési-, illetve a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt indult nagyszámú szabálysértési eljárás növelte. A csőd-, a felszámolási, illetve a cégeljárásokat érintően a 2020. évben megindult jogalkotási folyamat befolyásolta leginkább az ügyforgalmat, de hatással volt rá a moratórium lejártát követően a cégek kényszertörlési eljárásának lényeges jogszabályváltozása is.
A bíróságra érkezett ügyek száma korábban csökkenő tendenciát mutatott, azonban 2021. évben ennek ellenkezője következett be. Az ügyérkezés növekedése járásbírósági szinten a nemperes, illetve a szabálysértési ügyeket érintette leginkább, kiemelendő a nyomozási bírókat érintő jelentős ügyteher növekedés. Fellebbezett ügyeknél szinte valamennyi ügyszakban több ügy érkezett, mint tavaly, és ugyanez a tendencia volt megfigyelhető a törvényszéki elsőfokú ügyeknél is. 2021. évben összesen 20564 ügy érkezett a bíróságainkra, majdnem 9%-kal több, mint előző évben, ebből peres ügy 4491 db volt.
A befejezett ügyek száma járásbírósági szinten emelkedett, mely egyrészt az ügyérkezés növekedésével, másrészt azzal volt magyarázható, hogy 2021. évben már a koronavírus járvány miatt az ítélkezés nem szünetelt olyan hosszú ideig, mint korábban, és addigra már a tárgyaláson kívüli döntéshozatal jogi háttere is kiforrott. Az összes befejezett ügy 21060 db volt, mely az előző évit 11,2 %-kal meghaladja, és a peres befejezések száma 4670 db volt, mely az előző évhez képest 6,1 %-kal több.
A folyamatban maradt ügyeket tekintve az összes eljárás 2668 db volt, 15,7 %-kal kevesebb az előző évhez viszonyítva, míg a folyamatban maradt peres ügyek aránya 9,6 %-kal csökkent az előző évhez képest.
Az időszerűségi mutatókat vizsgálva kiemelendő a polgári, büntető és szabálysértési pereknél tapasztalt kedvező tendencia, mert a 2020. évi mutatóhoz képest az egy éven belül befejezett ügyek száma 5,6 %-kal nőtt. A kettő éven túl folyamatban maradt perek száma viszont valamennyi ügyszakban csökkent, összesen 15,7 %-kal. Hasonlóan javuló a tendencia az öt éven túl folyamatban maradt pereknél is. Így összességében megállapítható, hogy a bíróságainkon időszerűbb ítélkezés folyik, mint az előző években.
Az ítélkezés megalapozottsága a fellebbviteli eljárások eredménye alapján vizsgálható: a járásbíróságokon befejezett 306 fellebbviteli eljárásból 172 ügy az elsőfokú ítélet helybenhagyásával zárult, melyből a tavalyi adatokhoz képest azt lehetett megállapítani, hogy 6,7 %-kal nőtt a helybenhagyási mutató, 1,6 %-kal a megváltoztatások aránya, míg a hatályon kívül helyezett eljárások száma 1,1 %-kal kevesebb lett. A törvényszéki ítélkezés szintén megalapozott, mert a törvényszéken befejezett 207 db elsőfokú peres eljáráshoz képest 45 ügyben terjesztettek elő fellebbezést, azaz a törvényszéken elsőfokon befejezett ügyek 78,3 %-a jogerőre emelkedett, és a befejezett fellebbviteli eljárások 50%-a az elsőfokú ítélet helybenhagyásával zárult.
Az emberi erőforrásainkat tekintve a törvényszék engedélyezett létszáma a tavalyi év végére 237 főre csökkent, melyből a bírói létszám 55 fő, az igazságügyi alkalmazotti létszám 182 fő volt.
A megyében működő bíróságok hatékonyan biztosítják az igazságszolgáltatás zavartalan működését, a jövőre nézve elsődleges cél az időszerűség további javítása és az ítélkezés hatékonyságának megőrzése a folyamatosan változó jogszabályi környezetben, illetve a bírósághoz való hozzáférés biztosítása, annak érdekében, hogy ügyfelek számára az igazságszolgáltatás minden körülmények között folyamatos, gyors, hatékony és akadálymentesen elérhető legyen.