Jogerős ítélet versenytárs utánzásának bűntettében

A másodfokon eljáró Szekszárdi Törvényszék a 2023. május 11-én tartott nyilvános ülésén – helybenhagyva a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét – versenytárs utánzásának bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt halmazati büntetésül 230 napi tétel, összesen 4.600.000 forint pénzbüntetésre és 1 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt jogerősen egy Tolna vármegyei vállalkozót, továbbá kötelezte a sértettnek okozott kár megtérítésére. A pénzbüntetést meg nem fizetése esetén fogházban letöltendő szabadságvesztésre kell átváltoztatni akként, hogy 1 napi tétel összeg helyébe 1 nap szabadságvesztés lép.
Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott férfi tulajdonosa és önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetője egy helyi kft-nek, amely többek között egyéb háztartási cikk nagykereskedelmével, vegyes termékkörű nagykereskedelemmel és vegyiáru nagykereskedelmével foglalkozik. A budapesti székhelyű sértetti gazdasági társaság többek között mezőgazdasági vegyitermék gyártásával foglalkozik. Utóbbi cég 2001 óta gyártja és forgalmazza rovarirtó porzószerét, amellyel kapcsolatban védjegybejelentési eljárást nem kezdeményezett, viszont azt szabadforgalmú irtószernek minősítették.
A két kft. 2002-2003 óta kereskedelmi kapcsolatban állt egymással, a vádlotti cég maga is forgalmazta a sértetti kft. által gyártott fenti termékcsaládot, sőt 2014-ben 18.000.000 forint értékben vásárolt is tőle ilyen termékeket, 2019. január és 2019. június között pedig 2.000.000 forint értékben. A két ügyvezető 2018. május 15-én megbeszélést folytatott, amelynek során a vádlott felvetette annak lehetőségét, hogy szüksége lenne saját márkás porzószeres termékre. Felmerült, hogy a sértett termékét a vádlotti kft. logójával látják el és azt a vádlotti cég így fogja árulni, az együttműködés azonban meghiúsult.
A vádlotti kft. a vádlott döntéséből eredően 2019-ben megkezdte egy rovarírtó termék forgalmazását. Ezen termék a sértett által korábban fogalmazni kezdett termékhez hasonlóan 100 gramm töltőtömeggel, vele azonos formában, fehér színű műanyag flakonokban került forgalmazásra. A flakonok henger alakzata, nyakrésze és a zárókupakja is azonos. Mindkét címkén a flakon henger felületén teljes magasságban egy zöld és sárga alapon három piros és egy zöld keresztcsík található. A „rovarírtó porzószer” szóösszetétel is azonos, ez az egyik terméknél a második, a másiknál az első csíkban szerepel. A termékek domináns szóeleme, az előtag szintén azonos, egyformán zöld színnel, nagybetűkkel szerepelnek a terméken. A gyártók domain nevei az alsó piros csíkban szerepelnek. Különbség, hogy a közös szóelemen túl az utótagok grafikusan eltérően jelentkeznek. A sértetti cég termékének címkéjén a két rovaron kívül szerepelnek a támogatók és egy kutyát ábrázoló megjelölés, míg a vádlotti termékcsaládon pedig négy rovar. A termékek elnevezését adó szóösszetételek a karaktereiben is hasonlóak, egy betű eltérés van, hangzásban pedig az azonosság szinte teljes mértékben fennáll.
A vádlotti kft. a terméket 2019. április 24-e és 2022. október 21-e között értékesítette. Összesen 25.000 darab terméket szerzett be nettó 5.045.000 forint beszerzési áron, amelyből 22.651 darabot értékesített nettó 7.956.940 forint összegben. Így a sértetti cég által elszenvedett vagyoni hátrány 2.911.940 forint volt.
A járásbíróság elsőfokú ítélete ellen a vádlott és védője részben felmentés, részben a büntetés enyhítése, részben a polgári jogi igény elutasítása végett jelentett be fellebbezést.
A törvényszék a fellebbviteli eljárás során megállapította, hogy a járásbíróság tényfeltárási kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, a bizonyítékokat a szükséges és lehetséges körben feltárta, azokat gondosan mérlegelte, a vádlott büntetőjogi felelősségére okszerűen és megalapozottan következtetett mindkettő cselekmény vonatkozásában, azokat törvényesen minősítette. A gazdaság tisztaságát sértő magatartás tekintetében előadott vádlotti védekezés elvetésére szintén helytálló, a törvényszék által osztott indokok alapján került sor, így a részbeni felmentést célzó jogorvoslat nem járhatott eredménnyel. A másodfokú bíróság megállapította azt is, hogy a járásbíróság a szankció meghatározása során figyelemmel volt a büntetés kiszabásának törvényben rögzített elveire, az enyhítő és súlyosító körülményeket hiánytalanul feltárta és azokat súlyuknak megfelelően értékelte. Ekként a kiszabott vagyoni jellegű szankció törvényesnek, a bűnmegelőzés elérése érdekében szükségesnek, egyben célravezetőnek tekintendő, annak mérséklésére nem látott okot a törvényszék, így az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
A vádlotti és sértetti gazdasági társaság között tisztességtelen piaci magatartás és személyiségi jogok megsértése miatt polgári peres eljárás is van folyamatban a törvényszéken.