Számlaszámok

Szekszárdi Törvényszék bankszámláit a Magyar Államkincstárnál vezeti.

Nemzetközi utalások SWIFT kódja: MANE HU HB

Előirányzat felhasználási keretszámla

   számlaszám: 10046003-01483154-00000000

   IBAN: HU35 1004 6003 0148 3154 0000 0000

Az Előirányzat felhasználási keretszámla a Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (pénzbüntetés, pénzbírság, bűnügyi költség, állam által előlegezett költség) és kiadások teljesítésére, a költségvetési gazdálkodás lebonyolítására szolgál.

Intézményi kártyafedezeti számla

   számlaszám: 10046003-01483154-00060004

   IBAN: HU21 1004 6003 0148 3154 0006 0004

Az Intézményi kártyafedezeti számla a működési kiadásokkal kapcsolatos beszerzések, és szolgáltatások igénybevételének pénzügyi fedezetét és járásbíróságok házipénztárának készpénzellátását biztosítja.

Bírói letéti számla

   számlaszám: 10046003-01483154-21000005

   IBAN: HU14 1004 6003 0148 3154 2100 0005

A Törvényszék a bírói letéti számlán kezeli azon idegen pénzeszközöket, amelyek a bírósági eljárásokhoz kapcsolódnak, illetve azzal összefüggő költségek megelőlegezésére szolgál (hagyatéki ügyek, biztosíték, teljesítési, őrzési letétek, szakértői ügygondnoki, tolmácsdíjak,  óvadék, bűnjel értékesítés, stb.).

Eljárási illeték bevételi számla

  számlaszám: 10032000-01012499-00000000

  IBAN: HU38 1003 2000 0101 2499 0000 0000

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (1) alapján a közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára.

A (2) bekezdés szerint az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (3) értelmében a polgári perrendtartásáról szóló törvény, vagy a polgári perrendtartásáról szóló törvény alkalmazását elrendelő más törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró fél az illetéket az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára átutalással is megfizetheti. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha ismert a – lajstromszámát.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizetendő bírósági eljárási illeték az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára fizetendő. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye.

Az illeték bevételi számlára fizetett összegek visszatérítésére (téves befizetés, magasabb összegű illeték befizetés esetén) a 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 7 §-a vonatkozik.

Felszámolói letéti számla

   számlaszám: 10046003-01483154-24000004

   IBAN: HU85 1004 6003 0148 3154 2400 0004

A Felszámolói letéti számlára fizetik be a felszámolási eljáráshoz kapcsolódóan a hitelezők a regisztrációs díjat, mely a felszámolási eljárás befejezésekor a jogerős bírói ítéletek által elrendelt kifizetések fedezetéül szolgál.

Végrehajtói letéti számla

   számlaszám: 10046003-01483154-22000008

   IBAN: HU77 1004 6003 0148 3154 2200 0008

A Végrehajtói letéti számlára a Törvényszéki végrehajtók által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

Európai Uniós program célelszámolási forintszámla

   számlaszám: 10046003-01483154-30005008

   IBAN: HU89 1004 6003 0148 3154 3000 5008

Az Európai Uniós program célelszámolási forintszámla az Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásának elkülönített kezelésére szolgál.